مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:صادقی سبزواری
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق

زندگی نامه

باسمه تعالی

اینجانب علی صادقی فرزند محمد حسین با شماره ملی 0793501431 در سال 1356 در شهرستان

سبزوار بدنیا آمدم در سال 1370 وارد حوزه علمیه قم شدم ودر مدرسه علمیه شهیدین مشغول

تحصیل شدم. در سال 1375 وارد مؤسسه امام خمینی شدم و در سال 1381 پایان نامه کارشناسی

ارشد الهیات و معارف را در این مؤسسه دفاع کردم. از سال 1380 تا 1385 دردوره تخصصی

درس خارج فقه و اصول مدرسه شهیدین مشغول تحصیل شدم. در سال 1385 در مقطع

کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی مؤسسه امام خمینی تحصیل کردم و در بهمن 1388 از

پایان نامه خود تحت عنوان بررسی فقهی حقووقی پرداخت دیه؛ مسئولین و روشها دفاع کردم.

در سال 1390 مشغول پایان نامه سطح 4 حوزه (دکتری)  تحت عنوان بررسی فقهی ایدز  می باشم.

سوابق تدریس:

از سال 1375 تا 1380 تدریس را در مدرسه شهیدین آغاز کردم و دروس مرتبط به ادبیات عربی

همچون تجزیه و ترکیب و مغنی را تدریس نمودم.

از سال 1380 تا کنون بطور مداوم در جامعه الزهرای قم مشغول تدریس هستم و دروس متعددی

را تدریس کرده ام: در زمینه ادبیات عرب: مبادی العربیه، مغنی الادیب، تجزیه و ترکیب. در زمینه

فقه: شرح لمعه و تحریر الوسیله. در زمینه اصول: حلقه اولی و ثانیه شهید صدر. در زمینه حقوق:

چند دوره حقوق جزای عمومی؛ حقوق مدنی، مقدمه علم حقوق.

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم نیز تدریس داشته ام و درس حقوق جزای عمومی  ، متون فقه، دادرسی های اختصاصی، کار تحقیقی و درس اصول مظفر و جرم شناسی و حقوق جزایی اختصاصی 3 را تدریس کرده ام.

سوابق پژوهشی:

جزء محقیقن  مرکز تحقیقات قوه قضائیه هستم و پاسخگو سؤالاتی که از محاکم می آیند می باشیم. مقاله بررسی نهاد عاقله و شبهات آن را در مجله فقه اهل بیت و مقاله پیشگیری از جرم از نگاه دین را در مجله پیشگیری قوه قضائیه به چاپ رسانیده ام. کارهای تحقیقی متعددی در مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی، مدرسه علمیه شهیدین و جامعة الزهرا انجام داده ام. 

از سال 1375 تبلیغ می کرده امو جزو مباغین نهاد رهبری در دانشگاهها می باشم که در سال های اخیر در دانشگاههای متعدد ازجمله دانشگاه یزد، کرمان، رفسنجان، کرمانشاه وشهید بهشتی تهران.