شبهات نهاد عاقله
38 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت/شماره 64-63
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/11/5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسئولان پرداخت دیه ، در نظام کیفری اسلام عاقله می باشد که در قانون مجازات اسلامی هم موادی (305،306،307 و 309 و...) به آن پرداخته است. نهاد عاقله نظام مترقی است برای پرداخت دیه که حدود هزار و چهار صد سال پیش اسلام در مواردی خاص همچون قتل خطایی ارائه نموده است. با دقت در ادله مسئولیت عاقله روشن می گردد که این نهاد، نظامی دائمی است برای پرداخت دیه و منحصر به زمان صدر اسلام نمی باشد. اصل این نهاد از دیر زمان آماج شبهات متعدد از ناحیه نا آشنایان به مبانی اسلامی بوده است و متأسفانه در سالهای اخیر عمده حقوقدانان اسلامی نیز شبهه ناهماهنگی نهاد عاقله را با مقتضیات زمان مطرح نموده اند. در این تحقیق ضمن پاسخ گویی به شبهه مرتبط به اصل حجیت نهاد عاقله، شبهه ناهماهنگی آن با مقتضیات زمان نیز بررسی می شود. روشن است برای تحقیق کامل در این زمینه و شناخت دقیق این نظام بحث از معنای عاقله، موارد پرداخت دیه و روش پرداخت دیه توسط عاقله ضروری می باشد.