\پیشگیری در قرآن
35 بازدید
محل نشر: پیام پیشگیری/شماره 30/سال ششم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/5/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انواع سه گانه پیشگیری یعنی پیشگیری کیفری ، پیشگیری وضعی و پیشگیری اصلاحی در آیات قرآن بررسی شده است.